tisdag 18 februari 2014

Stenåldern

Under några veckor har alla treor, tre klasser, arbetat med stenåldern. De har fått skriva egna böcker i Book Creator. För att kunna fylla böckerna med fakta har de fått söka fakta på internet. Främst har de använt sig av sidor de har hittat på Länkskafferiet och NE. De har även letat fakta i böcker om stenåldern. Den fakta de har hittat har de sammanställt i en tankekarta, vi använde oss av appen Popplet. De har arbetat i grupper om 2-3 elever och de fick välja vilket ämnesområde de helst ville arbeta med: Kläder och smycken, Mat och bostad eller Redskap och vapen.

Temat inleddes med en genomgång i hur man hittar bra fakta om stenåldern, och om man kan lita på den fakta man hittar. Vi diskuterade begreppet källkritik och vad det innebär att vara källkritisk. En elev kopplade begreppet "kritik" till filmkritik - hon visste att om man var filmkritiker så recenserade man filmer. Vi kom fram till att om man är källkritisk så recenserar man källor - man tar reda på om det är en bra/dålig källa och motiverar varför man tycker så. Varje källa som de har använt sig av har de fått redovisa i en källförteckning längst bak i boken. Eleverna fick även lära sig att söka upp bilder som får användas och infoga dessa i boken. Det var inte helt lätt att hitta bilder som passade till texten, det blev en träning i att hitta på alternativa sökord. 

Arbete med tankekartan i Popplet.

Så här såg den pedagogiska planeringen för temat ut:

Eleven ska utveckla sin förmåga att:
Hi:
 • Använda en historisk referensram som innefattar olika tolkningar av tidsperioder, händelser, gestalter, kulturmöten och utvecklingslinjer.
 • Kritiskt granska, tolka och värdera källor som grund för att skapa historisk kunskap.
 • Använda historiska begrepp för att analyser hur historisk kunskap ordnas, skapas och används.

Sv:
 • Söka information från olika källor och utvärdera dessa.
 • Formulera sig och kommunicera i tal och skrift.


Delmål (centralt innehåll som vi kommer in på):
 • Människans uppkomst, vandringar, samlande och jakt samt införandet av jordbruk.
 • Tidsbegreppet stenålder.
 • Hur forntiden kan iakttas i vår tid genom spår i naturen och i språkliga uttryck.
 • Metoder för att söka information från olika källor: intervjuer, observationer och mätningar. Hur man kan värdera och bearbeta källor och information.
 • Tidslinjer och tidsbegreppen dåtid, nutid och framtid.
 • Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord och bild samspelar.
 • Informationssökning i böcker, tidskrifter och på webbsidor för barn.
 • Källkritik, hur texters avsändare påverkar innehållet.
Här skrivs bok om stenåldern i Book Creator, utifrån tankekartan.
Redovisning/bedömning:
 • Elevernas arbete om stenåldern redovisas i en bok tillverkad i Book Creator på en iPad.
 • Muntlig redovisning av grupparbeten.

Böckerna redovisades inför klassen. Några elever hade valt att spela in när de läste boken.
Vårt iBooks-bibliotek med stenåldersböcker.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar