tisdag 28 februari 2017

Prov i källkritik

För att bedöma elevernas källkritiska förmåga testar vi dem ibland med ett prov. Provet föregås alltid med praktiska övningar och arbete med källkritik, så att eleverna har tillfälle att öva innan de bedöms.

Nyligen testades eleverna i år 5 i samband med en historialektion. Det var ett oförberett prov som hade föregåtts av en lektion i källkritik samma vecka. Innehållet i den förberedande lektionen var följande:
  • Genomgång muntliga/skriftliga/materiella källor
  • Praktisk övning hämtad från boken Sökrummet
  • Genomgång primär/sekundärkällor
  • Praktisk övning hämtad från boken Källkritik med källspanarna
  • Praktik övning där eleverna fick titta på olika källor och värdera dessa utifrån de källkritiska frågorna.
  • Genomgång av de olika källorna, skriva resonemang tillsammans.

De källor eleverna fick värdera var följande:

Källa 4: Utdrag ur en lärobok i historia

Eleverna fick använda sina lärplattor för att undersöka källorna.
Eftersom vi hade bestämt att de skulle få ett oförberett prov som liknade den praktiska övningen där de fick titta på olika källor så la vi stor vikt vid att formulera källkritiskt gångbara resonemang kring källorna. Vi gjorde detta gemensamt i klassen och vi klargjorde skillnaden mellan ett enkelt, utvecklat och välutvecklat resonemang.

Vid provtillfället såg uppgiften ut så här:

Du ska göra ett arbete om den heliga Birgitta och har hittat tre källor som alla berättar om henne:
  • en wikipediaartikel
  • heliga Birgittas dagbok
  • en lärobok i historia från 1985
Resonera kring dessa källors användbarhet. Använd dig av de källkritiska frågorna och ta med både fördelar och nackdelar. Kom ihåg att ställa frågorna vem? varför? hur? när? till källorna!


Eleverna enbart tänka sig källorna, inte titta på dem på lärplattorna eller i fysiskt exemplar. Detta upplevdes som lite krångligt, men då de hade fått resonera kring liknande källor vid övningstillfället ansåg vi att de skulle kunna resonera kring dessa tänkta källor också.

Förra läsåret fick eleverna göra en likande bedömningsuppgift, fast då inom ämnet geografi. Jag har tittat på resultaten från det tillfället och jämfört dessa med resultatet från denna uppgift och sett en klar förbättring då alla blev godkända vid detta tillfälle. Vid det förra bedömningstillfället var det några som blev underkända. Om man tittar på kunskapskraven för år 6 så har andelen E har minskat rejäl, och andelen C är fler. Ett resultat eleverna inte hade uppnått ifall de inte hade fått kontinuerlig undervisning i källkritik.