torsdag 19 december 2013

Klassiker i en modern tid

Under höstterminen har de båda sexorna jobbat med en projekt som vi kallar för Klassiker i en modern tid.

Den pedagogiska planeringen för projektet ser ut så här:

Eleven ska utveckla sin förmåga att:
 • Läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften
 • Söka information från olika källor och värdera dessa
Delmål (centralt innehåll som vi kommer in på):
Läsa och skriva:
 • Lässtrategier för att förstå och tolka texter från olika medier samt för att urskilja texters budskap, både de uttalade och sådant som står mellan raderna.
 Berättande texter och sakprosatexter:
 • Berättande texter och poetiska texter för barn och unga från olika tider, från Sverige, Norden och övriga världen. Texter i form av skönlitteratur, lyrik, dramatik,sagor och myter som belyser människans identitets-och livsfrågor.
 • Berättande texters budskap, språkliga drag och typiska uppbyggnad med parallellhandling och tillbakablickar, miljö-och personbeskrivningar samt dialoger.
 • Några skönlitterärt betydelsefulla barn –och ungdomsförfattare och deras verk.
Informationssökning och källkritik:
 • Informationssökning i några olika medier och källor, till exempel i uppslagsböcker, genom intervjuer och via sökmotorer på Internet.
 • Hur man jämför källor och prövar deras tillförlitlighet med ett källkritiskt förhållningssätt.
 Redovisning/bedömning:
 • Textsamtal
 • Digitalt collage
Vad vi ska göra:
 • Diskutera vad som kännetecknar en klassiker
 • Öva på att analysera en text med hjälp av läsförståelsestrategier (ett utdrag ur En världsomsegling under havet av Jules Verne)
 • Läsa och analysera förenklade klassiker (av Maj Bylock) i grupper
 • Söka information om författare i olika medier och källor på ett källkritiskt sätt
 • Göra en digital presentation av en författare i Glogster
 • Redovisa om författaren för de andra i klassen

Projektet introducerades med att eleverna fick titta på ett antal filmklipp från filmatiseringar av olika klassiker. De fick gissa vad den gemensamma nämnaren var, och därefter diskutera vad som kännetecknar en klassiker. De fick reflektera över vilka av de böcker som läses idag som kommer att räknas som klassiker i framtiden.


Eleverna fick läsa en av följande klassiker i grupper om fyra: Ringaren i Notre-Dame av Victor Hugo, Den flygande holländaren av Fredrick Marryat, Gullivers resor av Jonathan Swift, Skriet från vildmarken av Jack London, Jorden runt på 80 dagar av Jules Verne och Robinson Crusoe av Daniel Defoe. Alla berarbetade av Maj Bylock. För att kunna bearbeta texten under läsningen ville vi att eleverna skulle arbeta med läsförståelsestrategierna som har utarbetats av En läsande klass. Fem olika karaktärer ska hjälpa till innan, under och efter läsningen. Det är spågumman, detektiven, reportern, konstnären och cowboyen. För att eleverna skulle få träna på det här sättet att samtala kring en text hade vi ett textsamtal i helklass, då vi diskuterade ett utdrag ur En väldsomsegling under havet. När de sedan började läsa sin bok i gruppen fick de stanna upp med jämna mellanrum och skriva ner sina tankar kring texten utifrån läsförståelsestrategierna. Vi utvärderingen av projektet kom det fram att de tyckte att det hackade upp läsningen för mycket, men vi såg också att de hade förstått boken på ett djupare plan än vad de föregående sexorna hade gjort.


Här kan man läsa mer om läsförståelsestrategierna: http://enlasandeklass.se/ 
(de olika figurerna ligger ute i högerkanten, klicka på dem så får du mer information om hur de används vid läsningen). Efter avslutad läsning möttes grupperna som hade läst samma bok ifrån de två klasserna för att diskutera boken med varandra. De fick förbereda sig inför textsamtalet genom att ta med sig något från boken som de ville diskutera ytterligare (tex. om det var något de inte förstod eller som var oklart) och välja ut en scen ur boken som de fastnade lite extra för  och berätta om vilka bilder och tankar den scenen framkallade hos dem.

Arbete med collagen

I samband med projektet skulle de också söka fakta om sin författare och presentera denna i ett digitalt collage. En lektion gick åt till att visa olika sidor som är bra att söka fakta om författare på, samta diskutera hur man kan göra när man hittar fakta på internet för att avgöra om sidan verkar trovärdig. Vi gick också igenom hur man kan hitta bilder på internet som man får använda fritt till sina skolarbeten. De digitala collagen gjordes på Glogster, http://edu.glogster.com/.


Här är två av de collage som gjordes:


Repetition av vad vi gjort under arbetsområdet inför utvärderingen
Vår padletsida som eleverna gjorde utvärderingen på
Eleverna fick redovisa sina collage för varandra och berätta om boken och författaren. Sist gjordes en utvärdering av projektet. Utvärderingen gjordes på Padlet. Alla elever satt vid var sin dator och fick skriva en sak de tyckte var rolig med arbetsområdet, och en sak de tyckte kunde göras bättre. Lite kort kan man säga att de uppskattade att läsa en bok som de annars inte hade valt själva, och att det var roligt att göra collage i Glogster, men att läsförståelsestrategierna hackade sönder läsningen. Till nästa års sexor får vi fundera på hur vi kan använda strategierna för att de inte ska förstöra läsningen - för vi har ju sett att de har gjort något väligt bra för elevernas läsförståelse.


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar